© 2021 GRUP AUTOCAM. Tots els drets reservats

Informació bàsica de Protecció de Dades (RGPD) 

Responsable del fitxer: AUTOMOBILS AUTOCAM, S.L., Concessionari Oficial Skoda amb CIF B58473893

Finalitat: Gestió comptable, fiscal i administrativa de clients. Publicitat i gestió comercial.
Legitimació: El propi consentiment de l'interessat.
Cessió de dades: Entitats i administracions públiques per al compliment d'obligacions legals.
Drets: Podrà exercir els drets d'accés, rectificació, limitació o oposició al seu tractament, cancel·lació i portabilitat de les seves dades Podrà dirigint comunicació escrita, acompanyada de fotocòpia del DNI o document acreditatiu de la seva identitat, en la següent adreça: protecciodedades@autocam.cat 

Informació detallada a l'interessat de Normativa de Protecció de dades de Caràcter Personal (RGPD)

En compliment del que estableix la normativa vigent en protecció de dades de caràcter personal, l'informem que les seves dades seran incorporades a un fitxer del qual  el propietari i responsable és l'empresa AUTOMOBILS AUTOCAM, S.L. amb CIF B58473893, i domicili social situat en Av. Tarragona, 104 de Vilafranca del Penedès, província de Barcelona, amb telèfon 93.819.96.70 i correu electrònic protecciodedades@autocam.cat 

En nom de l'empresa tractem la informació que ens facilita amb la finalitat de realitzar el servei sol·licitat i complir amb les obligacions administratives i legals que se'n deriven del mateix.

Les dades proporcionades es conservaran, mentre es mantingui la relació comercial, durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals o no se sol·liciti la seva supressió per l'interessat.

La base legal per al tractament de les seves dades és el propi consentiment de l'esmentat interessat.

Les dades podran ser cedides a entitats i administracions públiques per complir amb les obligacions legals derivades del servei que pugui sol·licitar.

El fet que l'interessat no permeti que es facilitin les dades a les administracions públiques implica que no es pugui complir amb la prestació dels possibles serveis esmentats anteriorment. 

L’informem que es tractaran les dades de manera lícita, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. Per això AUTOMOBILS AUTOCAM, S.L. es compromet a adoptar les mesures necessàries perquè les dades inexactes es suprimeixin o rectifiquin.

Vostè té dret a obtenir confirmació sobre si en AUTOMOBILS AUTOCAM, S.L. estem tractant les seves dades personals. Per tant, té dret a accedir a les seves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessàries.

També podrà exercir els drets d'accés, rectificació, limitació o oposició al seu tractament, cancel·lació i portabilitat de les seves dades, en els termes que estableix la normativa vigent en matèria de protecció de dades, dirigint la seva petició a AUTOMOBILS AUTOCAM, S.L. a l’adreça postal Av. Tarragona, 104 de Vilafranca del Penedès, província de Barcelona o bé a través de correu electrònic a protecciodedades@autocam.cat 

També podrà retirar, en qualsevol moment, el consentiment atorgat amb anterioritat per a una o diverses finalitats específiques, sense que això afecti la licitud dels tractaments derivats dels serveis prestats previ a la seva retirada.

Podrà dirigir-se a l'autoritat de control competent en matèria de protecció de dades per a presentar la reclamació que consideri oportuna, mitjançant un escrit dirigit l'Agència Espanyola de Protecció de Dades situada en c/ Jorge Juan, 6 - 28001 Madrid o mitjançant comunicació electrònica des de la página web https://sedeagpd.gob.es