Informació sobre Protecció de Dades

En compliment del que estableix el Reglament (UE) 2016/679 de el Parlament Europeu i de Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa a el tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i en la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, l’interessat accepta que les dades personals aportades a través de formularis d’aquest lloc web, de comptes de correu electrònic associades o qualsevol altre dada facilitada a l’empresa, siguin incorporades a un fitxer propietat de AUTOMÒBILS AUTOCAM SL

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

Identitat: AUTOMÒBILS AUTOCAM S.L. – CIF: B58473893

Direcció postal: AVINGUDA TARRAGONA, 104, VILAFRANCA del Penedes, 08720 , Barcelona

Telèfon: +34938172000

Correu electrònic: info@autocam.com

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

A  AUTOMÒBILS AUTOCAM S.L. tractem la informació que ens faciliten les persones interessades per tal de realitzar la gestió dels serveis sol·licitats, així com enviar comunicacions comercials sobre els nostres productes i serveis.

Com que la finalitat de les dades que rebrem no és d’utilitzar-les posteriorment per enviar ofertes ni promocions, aquest text marcat en groc s’ha de treure.

Per quant de temps conservarem les seves dades?

Les dades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial, i si s’escau, durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

L’indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:

  • Consentiment del interessat: L’usuari consent el tractament de les seves dades per la finalitat indicada.

A què destinataris es comunicaran les seves dades?

No es cediran dades a tercers, llevat obligació legal.

Transferències de dades a tercers països?

No estan previstes transferències de dades a tercers països.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a  AUTOMÒBILS AUTOCAM S.L. estem tractant dades personals que els concerneixin, o no.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessaries per als fins que van ser recollides.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas,  AUTOMÒBILS AUTOCAM S.L. deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

L’interessat podrà exercir els drets d’accés, rectificació, limitació o oposició al seu tractament, cancel·lació i portabilitat de les seves Dades Personals, en els termes que estableix la normativa vigent en matèria de protecció de dades, esmentada anteriorment, dirigint la seva petició a AUTOMÒBILS AUTOCAM S.L. a l’adreça postal Crta. Sant Jaume, 3 08720 Vilafranca del Penedès o bé a través de correu electrònic INFO@AUTOCAM.COM (AQUEST ÉS EL CORREU CORRECTE)

Si ha atorgat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

En cas que senti vulnerats els seus drets pel que fa a la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de protecció de dades competent a través del seu lloc web: www.agpd.es.

COM HEM OBTINGUT LES SEVES DADES?

Les dades personals que tractem en AUTOMÒBILS AUTOCAM S.L. procedeixen del propi interessat.

Les categories de dades que es tracten són:

  • Dades identificatives
  • Direccions postals y electròniques
  • Informació comercial

No es tracten categories especials de dades personals (són aquelles dades que revelin l’origen ètnic o racial, les opinions polítiques, les conviccions religioses o filosòfiques, o l’afiliació sindical, dades genètiques, dades biomètriques dirigits a identificar de manera unívoca a una persona física , dades relatives a la salut o dades relatives a la vida sexual o l’orientació sexual d’una persona física).